image caption:

ਨਸਲ਼ਡ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸਲ਼ਢ ਤਹਿਤ ਸਡਅੂਥਡਲ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਡ ਨੂੰ 4 ਸਡਲ ਕੈਦ

ਲੰਜ਼ਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਧਨੀ ਕਲਢ) ਸਡਅੂਥਡਲ ਵਡਸੀ ਭਡਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਡ ਨੂੰ ਨਸਲ਼ਡ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸਲ਼ਢ ਤਹਿਤ ੳਡਈਜਲ਼ਲਵਰਥ ਕਰਡਅੂਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਡਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਲ਼ਡ ਸੁਣਡਈ ਹੈ. ੳਦਡਲਤ ਵਿਾਚ ਦਾਸਿੳਡ ਗਿੳਡ ਕਿ 15 ੳਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਛਮੀ ਲੰਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲਡਕੇ ਵਿਾਚ ਬੀ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ੳਧਿਕਡਰੀ ਸਡਅੂਥਡਲ &lsquoਚ ਗਸਲ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਸ ਦੌਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ੳਧਿਕਡਰੀੳਢ ਨੇ ਕਡਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਇਟਡ ਕਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਿਲ਼ਸਲ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਰਡਇਵਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਹੋਤਡ ਨੇ ਬਡਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਡਰਡ ਕਡਰ ਭਜਡ ਲਈ. ਅੁਸ ਨੇ ਖਲ਼ਤਰਨਡਕ ਗ਼ੰਗ ਨਡਲ ਕਡਰ ਚਲਡਅੁਂਦਿੳਢ ਪੁਲਿਸ ੳਧਿਕਡਰੀੳਢ ਨੂੰ ਨੁਕਸਡਨ ਪਹੁੰਚਡਅੁਣ ਦੀ ਕੋਸਿਲ਼ਸਲ਼ ਕੀਤੀ ੳਤੇ ਖੜ੍ਹੀੳਢ ਕਡਰਢ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਕਰ ਮਡਰੀ. ੳਡਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਡਫੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਬਡੳਦ ਸਹੋਤਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਡਰ ਕਰ ਲਿੳਡ ੳਤੇ ਤਲਡਸਲ਼ੀ ਦੌਰਡਨ ਅੁਸ ਕੋਲੋਂ 1।7 ਗ੍ਰਡਮ ਕੋਕੀਨ ਬਰਡਮਦ ਹੋਈ. ੳਦਡਲਤ ਵਿਾਚ ਦਾਸਿੳਡ ਗਿੳਡ ਕਿ ਤਲਡਸਲ਼ੀ ਦੌਰਡਨ 27 ਸਡਲਡ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਡ ਪਡਸੋਂ 9।82 ਗ੍ਰਡਮ ਦੇ 35 ਕਰੈਕ ਕੋਕੀਨ ੳਤੇ 20 ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜਲ਼ ਮਿਲੇ. ਖਡਰ ਵਿਾਚੋਂ ਬਰਡਮਦ ਹੋਈ 1।91 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਡਮ ਹੈਰੋਰਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 197000 ਪੌਂਜ਼ ਦਾਸੀ ਗਈ.